กองทัพบก รับคนไทย 41 คน จากทางการประเทศเมียนมา ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย “พร้อมนำทั้งหมดตรวจสุขภาพคัดกรองโรค และส่งต่อให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

      วันนี้ (18 พ.ย.66) ที่ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีการนำคนไทย 41 คน ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทหารสหรัฐว้า ภาคทหารบกสามเหลี่ยม ประเทศเมียนมา จากเมืองเล่าก์ก่าย พื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉาน มาตรวจคัดกรองโรค และคัดแยกบุคคลดำเนินการตามขั้นตอนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย
      พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า กองทัพบกได้ช่วยเหลือคนไทยจากเมืองหนานเติ้ง ประเทศเมียนมา กลับสู่ประเทศไทย โดยระบุว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเมียนมาในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉาน บริเวณเมืองเล่าก์ก่าย และเมืองหนานเติ้ง ส่งผลให้คนไทยที่เดินทางไปทำงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และเกิดความไม่ปลอดภัย จากสถานการณ์ดังกล่าว ประมาณ 305 คน แบ่งเป็นพื้นที่เมืองเล่าก์ก่าย ประมาณ 264 คน และพื้นที่เมืองหนานเติ้ง จำนวน 41 คน กระทรวงกลาโหม โดย กองทัพบก กระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิเอ็มมานูเอล (IMF Thailand) ได้บูรณาการและประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารเมียนมา ผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) ไทย - เมียนมา โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกที่มีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายทหารเมียนมา รวมถึงเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ในการประสานงานช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบฯ ให้ได้กลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
     พล.ต.ประพัฒน์ฯ กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนเป็นลำดับ โดยมีหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ในฐานะคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา (TBC) เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนไทย จำนวน 41 คน ออกจากเมืองหนานเติ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยใน จ.เชียงตุง รัฐฉาน โดยได้เดินทางถึง จ.เชียงตุง เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21.00 น. โดยมีกำลังทหารเมียนมา (ภาคทหารบกสามเหลี่ยม) เป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดห้วงเวลาและได้เคลื่อนย้ายออกจาก จ.เชียงตุง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.40 น. เพื่อเดินทางต่อไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นจุดประสานที่ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะรับกลุ่มคนไทยกลับเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแม่สายแห่งที่ 1 และเดินทางต่อไปยังมณฑลทหารบกที่ 37 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อพักคอยและรับประทานอาหาร รวมถึงการรับการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ก่อนส่งต่อให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กองทัพบกคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไทยเป็นหลัก จึงมีความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเมื่อจบภารกิจสำหรับการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่เมืองเล่าก์ก่าย ประมาณ 264 คน
    กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานกับประเทศเมียนมา เพื่อเตรียมการนำคนไทยจากเมืองเล่าก์ก่ายเคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุดส่งกลับมายังประเทศไทยต่อไป โดยมีแผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก กระทรวงการต่างประเทศ และทุกภาคส่วน จะบูรณาการและประสานการปฏิบัติโดยใกล้ชิดในทุกมิติ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบจำนวนคนไทย ที่รอการอพยพหรือยังตกค้างในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับในทุกสถานการณ์ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงแผนการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละห้วงเวลา ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายทหารเมียนมา (ภาคทหารบกสามเหลี่ยม และกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำคนไทยในพื้นที่เมืองหนานเติ้ง ทั้ง 41 คน กลับเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar