กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรทั่วประเทศ 22 ล้านไร่

      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 ธันวาคม 2566อนุญาตให้เปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ทั่วประเทศ 22 ล้านไร่ จำนวน 1,628,520 ราย เอกสารสิทธิรวม 2,205,561 ฉบับ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะเริ่มทยอยเปลี่ยน สปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
      ที่ดิน "ส.ป.ก. 4-01" หรือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้กับประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ระบุผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. มี 3 ประเภท คือ 1) เกษตรกร 2) ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ผู้ยากจน มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี จบการศึกษาทางเกษตรกรรมไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3) สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เกษตรกรที่ถือเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. อยู่แล้ว และยังใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินภายในระยะเวลา 2 ปี โดยได้รับสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ที่ตนถืออยู่แต่ยังไม่สามารถซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้ในระยะเวลา 5 ปี จากวันที่ได้รับโฉนด กรณีที่มีความจำเป็นในการกู้ยืม (การจำนอง) หรือจำเป็นจะต้องขายที่ดินที่ได้รับโฉนดนั้นก่อนเวลา 5 ปี ให้ดำเนินการผ่านธนาคารที่ดิน (ที่จะจัดตั้งขึ้น) โดยธนาคารที่ดินจะคิดราคาที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินที่มีโฉนด
      ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. (หรือเป็นผู้ซื้อ/เปลี่ยนมือที่ดิน ส.ป.ก.) เกษตรกรจะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน หากเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป และมีเอกสารหรือพยานการทำข้อตกลง/การยินยอมจากผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. รวมถึงเกษตรกรผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท เกษตรกรดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดได้ไม่เกิน 50 ไร่
      เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นเรื่องประกอบด้วย ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือ สำเนาสัญญาเงินกู้ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) ยื่นเรื่องเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตร ได้ที่ ส.ป.ก. ทุกจังหวัด หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ของ ส.ป.ก. หรือเว็บไซต์ ส.ป.ก. www.alro.go.th 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar