กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการโฉนดต้นไม้ สร้างมูลค่าให้ต้นยางพารา แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน

    น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การดำเนินการนโยบายเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธิและแหล่งทุนมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีโครงการโฉนดต้นไม้ การออกเอกสารสิทธิ์สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ โดยจะดำเนินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นการมอบที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งต้นยางหนึ่งต้นจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 บาท ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์ในต้นยาง เกษตรกรสามารถนำโฉนดต้นยางไปกู้และต่อทุนได้ เป็นการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน 
    นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราในประเทศตกต่ำ เพราะมีขบวนการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนมาใช้ในโรงงาน เป็นผลให้การรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรลดน้อยลงและราคาตกต่ำ จึงมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทำการตรวจสอบและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่ดีกินดี และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสวนยางให้ดียิ่งขึ้น

 


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar