จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ป.ป.ช. เชียงราย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

     วันนี้ (8 ธ.ค.66) ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2566 โดยมี ปปช.เชียงรายหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าประชุมและร่วมกิจกรรม 
 โดยวันนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลคะแนน ITA 95 คะแนนขึ้นไป จำนวน 35 หน่วยงาน และร่วมรับชมถ่ายทอดสดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วน  ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และมีการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจิตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2566 ที่ประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประเด็นการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในจังหวัดเชียงราย
     วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 183 ประเทศ ของสมาชิกสหประชาชาติ ที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ค.ศ.2003 การจัดกิจกรรมและการประกาศเจตจำนงของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขและปราบปรามการทุจริต ผสานพลังคนไทยให้ตื่นรู้พร้อมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เพื่อผลักดันการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ค่า CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar