ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามมาตรการเร่งด่วนป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกหน่วยงานคุมเข้มพื้นที่ป่า – เกษตรกรรม - เมือง พร้อมกำชับผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมรับมือทุกวัน

     นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเร่งด่วนตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปี 2567 ทั้ง 11 มาตรการ โดยเน้นเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดฝุ่น PM 2.5 และไฟป่า ใน 3 พื้นที่แหล่งกำเนิดหลัก คือ พื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เมือง รวมถึงหมอกควันข้ามแดน ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดแต่ละแหล่ง เข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการให้มากขึ้น เนื่องจากในปี 2567 ประเทศไทยจะอยู่ในสภาวะของปรากฎการณ์เอลนีโญ ที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะความแห้งแล้งรุนแรง และมีผลต่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในช่วงต้นปี 2567 ได้

     11 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาใน 11 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ จัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า จัดระเบียบควบคุมผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อลดการเกิดไฟในพื้นที่ป่าให้ได้ 50% จากปี 2566 เตรียมความพร้อม การกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตการเผาและการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตร สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ นำระบบการรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผา (GAP PM 2.5 Free) มาใช้กับการปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จัดหาและสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และมาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ จัดตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พิจารณาเพิ่มเงื่อนไขเรื่องการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

      พิจารณาสิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจให้ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 การผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 การลดปริมาณฝุ่นละอองจากรถบรรทุก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีและการตรวจจับควันดำ เข้มงวดวินัยจราจร การคืนพื้นผิวจราจรบริเวณการก่อสร้างรถไฟฟ้า ลดจำนวนรถยนต์ในท้องถนนโดยเฉพาะในพื้นที่เมือง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนใช้รถยนต์ไฟฟ้า

     จัดตั้งศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ที่จะมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มานั่งวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ประจำวันร่วมกันกับกระทรวงทรัพย์ฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ต้องพร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมาตรการต่างๆ อย่างทันท่วงที

 


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar