รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เร่งสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงโคไทย พัฒนาสู่โคเศรษฐกิจ ผ่านโครงการ “โคล้านครอบครัว”

          บ่ายวันนี้ (24 พ.ค. 66) ที่คอกกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนา บ้านกล้วยใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านภาคเหนือ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน  
       นายอนุชาฯ กล่าวว่า งาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เพราะเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวข้องโดยตรงกับเศรษฐกิจฐานราก เพราะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โครงการนี้ปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดมาสู่โครงการโคล้านครอบครัว ที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือว่าเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศไทย โครงการนี้จะทำให้พี่น้องกองทุนหมู่บ้านสามารถหลุดพ้นจากความยากจน สามารถมีเงินแสนเงินล้านได้ ลูกหลานกองทุนหมู่บ้านจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยลูกหลานกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
         นายอนุชาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต้องทำให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีการพัฒนา โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการผ่านโครงการ “โคล้านครอบครัว” ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จากการศึกษา ค้นคว้า พบว่าการเลี้ยงโค เลี้ยงง่าย โคกินหญ้า ใช้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ เจริญเติบโตไว ขายได้ แต่ต้องมีความอดทน หากตั้งใจเลี้ยงภายใน 3 ปี มีโอกาสปลดหนี้ครัวเรือน ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนฯ กู้ยืมเงินสำหรับซื้อโค 2 ตัว ในวงเงินครัวเรือนละ 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 4 ปี 
         สำหรับการจัดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ครั้งนี้ เป็นการเปิดงานครั้งที่ 9 ซี่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน โดยมีกิจกรรมเสวนา "ทำแล้ว ทำง่าย ทำได้...ไม่ยาก” โดยประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านภาคเหนือ สทบ.สาขาเขต 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย และกองทุนหมู่บ้านต้นแบบ “การเจรจาธุรกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน”  โดยธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. และทิพยประกันภัย “เทคนิคการเลี้ยงโคขุน” โดยเครือข่ายโคล้านนา  และการเสวนาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มทักษะโครงการโคล้านครอบครัว โดย เกษตรกรต้นแบบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อปลอดโรค เพื่อการส่งออก นายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนา นายมานิต อินต๊ะสาร ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นางสาว วรวรรณี แอ่นปัญญา เจ้าของเพจลูกสาวคนเลี้ยงวัว และเพจทรัพย์สุวรรณฟาร์มเชียงราย และนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar