อบจ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย” สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่าง อปท.ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

       วันนี้ (6 ก.ย.66) ที่ห้องประชุมต้นไทร โรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย โดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมตามโครงการดังกล่าว โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 250 คน เข้าร่วมประชุมฯ
      นางอทิตาธรฯ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัด มีหน้าที่ดูแลครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดและเป็นหน่วยงานที่ต้องรับการถ่ายโอนภารกิจงานผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรที่จะให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดรูปแบบการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบการดำเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนกระจายอำนาจในการวางและจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานต่างๆ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ครั้งนี้ขึ้น
       นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังดับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฯ ปัจจุบันผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ไปแล้วประมาณ 10 ปี จึงควรจะมีการสรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงผังและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง ประกอบกับจังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชื่อมโยงไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 ทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในที่ดินและการก่อสร้างอาคารต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง ทำให้เกิดปัญหาคดีความทางกฎหมายตามมา ดังนั้นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 จึงควรให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ต่อไป
     สำหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย ในวันนี้ได้จัดให้มีการบรรยาย “การพัฒนาเมืองและการบูรณาการด้านผังเมือง” โดย นายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย “การวางและจัดทำผังเมืองรวมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดย นายพิเชษฐ์ เรือนสอน นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย “แนวทางการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดย ผศ.ดร.รัฐพล เกติยศ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย “การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้” โดย นายธนชัย จิตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และ “การขออนุญาตใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ โดย นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar