คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นำร่องโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนพฤติกรรม

       เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามแนวทางต่างๆ เช่น การกล่อมเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมคำสอนทางศาสนา การฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความอดทน การให้ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และดำเนินการในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ถูกคุมความประพฤติ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจ เพิ่มทักษะความคิดให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตน มีความเข้าใจตนเอง และเกิดแรงผลักดันจากภายใน อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมอง พฤติกรรม และอารมณ์ตนเองให้มีความรู้สึกเชิงบวก ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของชีวิตเนื่องจากความรู้สึกเชิงบวกจะสามารถเอาชนะความรู้สึกทางลบได้ ทำให้มีชีวิตสร้างสรรค์และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
      นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่กรมคุมประพฤติได้มีแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนำร่อง ในจำนวนทั้งหมด 15 แห่ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ภายใต้ชื่อโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นการอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และดำเนินการในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้สำรวจตนเอง รู้จักทรัพยากรภายในตน พร้อมทั้งความสามารถของตนเอง อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และได้รับการเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา โดยดำเนินการจัดโครงการฯ พร้อมกันทั้ง 15 แห่ง (Kick off) ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566 (จำนวน 5 วัน 4 คืน) ณ สถานที่ภายในจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานคุมประพฤตินำร่อง ซึ่งจังหวัดเชียงราย กำหนดใช้พื้นที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
      โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลมีคำสั่งให้นำเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษ ตามมาตรา 166 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด หรือผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดคดียาเสพติด หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ศาลมีคำสั่งให้คุมความประพฤติตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมีผลการประเมินความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 40 คน ให้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการอบรมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :